0

Term of service

ข้อกำหนดการให้บริการ Be Creator
บทนำ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานแพลตฟอร์ม Becreator ซึ่งประกอบไปด้วยเว็บไซต์ Becreator และแอพ Becreator (ต่อจากนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดการใช้งาน") ข้อกำหนดการใช้งานที่ระบุในที่นี้จะเป็นข้อตกลงทางกฎหมายที่มีผลระหว่างท่านในฐานะผู้ให้บริการ(“ท่าน”หรือ”ของท่าน”) และ Becreator ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายแห่งประเทศไทย และมีที่ตั้งตามทะเบียนอยู่ที่ 148/11 ซอย เอกชัย76 แยก 2-5 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 ( “ Be Creator” หรือ “เรา” หรือ “ของเรา”)
กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้โดยละเอียด เงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้เป็นข้อตกลงแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อท่านลงทะเบียนหรือใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ จะหมายความว่าท่านยืนยันว่าได้อ่าน ทำความเข้าใจ ยอมรับ และตกลงในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และยินยอมเข้าผูกพันตามเงื่อนไขที่มี หากท่านไม่ยินยอมเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ท่านจะต้องไม่เข้าถึงหรือใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบ
 
Be Creator  สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือทดแทนข้อกำหนดการให้บริการและข้อกำหนดและเงื่อนไขของ  แพลตฟอร์ม ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลทันทีที่มีการโพสต์หรือประกาศบนแพลตฟอร์มต่างๆ ของBeCreator โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบและถือว่าท่านรับทราบและยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มต่างๆ
แพลตฟอร์มและบริการของเราไม่ให้บริการกับเด็ก (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18ปี)หรือสมาชิกแพล็ตฟอร์ม ที่ถูกระงับสถานะสมาชิกเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หากท่านมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ท่านต้องได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของท่านที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อเปิดบัญชีสมาชิกบนแพลตฟอร์มหากท่านเป็นผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ที่เปิดบัญชีสมาชิก ท่านต้องยอมรับและดำเนินการตามข้อกำหนดการใช้งานในฐานะของผู้เยาว์ดังกล่าว และท่านต้องรับผิดชอบสำหรับการกระทำต่างๆ ของผู้เยาว์ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้แพลตฟอร์มและบริการของผู้เยาว์หากท่านไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวท่านจะไม่สามารถใช้บริการหรือเข้าถึงแพลตฟอร์มต่างๆ ของเรา
การใช้งานแพลตฟอร์ม ถือว่าท่านได้รับรองว่าท่านมีคุณสมบัติตามกฎหมายในการใช้และเปิดบัญชีสมาชิกบนแพลตฟอร์มของเรา รับรองว่าข้อมูลที่ท่านมอบให้เราเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และรับรองว่าท่านจะดูแลและปรับปรุงข้อมูลหากมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
 
เกี่ยวกับ Be Creator
Be Creator เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีแพลตฟอร์มต่างๆที่ให้บริการระบบเพื่อเชื่อมต่อ influencer blogger หรือผู้ให้บริการในการโปรโมต โฆษณา หรือทำหน้าที่เป็นผู้ริวิว ให้ความเห็นเกี่ยวกับสินค้า หรือ บริการ กับลูกค้า  ทั้งนี้ Be Creator ไม่ได้ให้บริการโปรโมต โฆษณา หรือทำหน้าที่เป็นผู้ริวิว ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใดๆของลูกค้า และไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวใด ๆ        ท่านคือผู้ให้บริการดังกล่าวทั้งหมดโดยตรงแก่ผู้ใช้ และท่านต้องกระทำหน้าที่ในฐานะผู้รับจ้างอิสระบุคคลที่สามที่ดำเนินธุรกิจจากบัญชีของคุณเอง ไม่ใช่ภายใต้การจ้างงานของBe Creator หรือ กลุ่มบริษัทของ Be Creator ใด ๆ
 
1.คำนิยาม
ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ เราจะถือใช้ความหมายดังต่อไปนี้สำหรับคำศัพท์ดังต่อไปนี้:
 
"กฎหมายที่บังคับใช้" หมายถึง กฎหมายของประเทศไทยที่มีผลบังคับใช้กับ แพล็ตฟอร์ม การบริการ และข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เป็นระยะ ๆ ในระหว่างเงื่อนเวลาของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
 
 “ผู้ซื้อ” หรือ "ลูกค้า" หมายถึง บุคคลที่ได้ลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม Be Creator ซื้อบริการของท่าน ผ่านแพลตฟอร์มBe Creator ภายใต้ข้อกำหนดนี้ “ผู้ซื้อ” หมายความว่า ผู้ซื้อทั้งหมด
 
“ผู้ให้บริการ”  หรือ “ท่าน”  หมายถึง   บุคคลที่ได้ลงทะเบียนกับBe Creator และยอมรับที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงประวัติโซเชียลมีเดียแก่เรา (เช่น เฟสบุ๊ก หรือ อินสตาแกรม) ในการโปรโมตบนแพลตฟอร์มของBe Creator สำหรับการให้บริการของผู้ให้บริการแก่ลูกค้า คำว่า "ผู้ให้บริการ" จะมีความหมายรวมถึงผู้ให้บริการทั้งหมด
 
“บัญชี” หมายถึง บัญชีที่ท่านลงทะเบียนไว้กับเราซึ่งท่านได้รับมาเพื่อเข้าถึงบริการของเรา
 
"คำสั่งซื้อ" หมายถึง การยืนยันเจตนาในการสั่งซื้อบริการใดๆของผู้ให้บริการผ่านแพลตฟอร์ตของเราโดยอาจมีรายละเอียดในการตกลงเพิ่มเติมในสัญญาการให้บริการ สัญญาจ้าง หรือเงื่อนไขการให้บริการของผู้ให้บริการเพิ่มเติมระหว่างผู้ซื้อและผู้ให้บริการแล้วแต่กรณี  
 
“การชำระเงินตามคำสั่งซื้อ” หมายความว่า การชำระราคาการสั่งซื้อบริการของผู้ให้บริการซึ่งทำโดยผู้ซื้อตามที่ได้ระบุและตกลงกันไว้ในเงื่อนไขการให้บริการระหว่างผู้ซื้อและผู้ให้บริการ
 
"วิธีการชำระเงิน" หมายถึง วิธีการชำระเงินปัจจุบันที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว และรวมถึงการชำระเงินผ่านบัญชีของท่านร่วมกับบุคคลภายนอก 
 
“เงื่อนไขการชำระเงิน” หมายถึงเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการชำระเงิน รวมถึงวันที่กำหนดชำระเงิน และ/หรือ เครดิตการชำระเงิน ที่ผู้ให้บริการจะกำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการของผู้ให้บริการ
 
“ค่าบริการของผู้ให้บริการ” หรือ “ค่าบริการของท่าน” หมายถึง มีความหมายตามที่ระบุไว้ในเอกสารการขาย
 
“การชำระเงินตามคำสั่งซื้อสำเร็จ” หมายความว่า  เมื่อผู้ซื้อมีการชำระเงินค่าบริการของผู้ให้บริการผ่านวีธีการชำระเงินใดๆตามแต่จะระบุบนแพลตฟอร์มเฉพาะในแต่ละงานโดยเสร็จสมบูรณ์
 
"ข้อมูลส่วนบุคคล"หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาตามที่ระบุไว้ในพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ใช้บังคับในประเทศไทยและรวมถึงกฏหมายอื่นๆ
"แพลตฟอร์ม" หมายรวมถึง แอปพลิเคชั่น โซเชียลมีเดีย และเว็บไซต์ของBe Creator และเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ที่เราอาจเป็นเจ้าของหรือดำเนินการเป็นครั้งคราว
 
"แอปพลิเคชั่น" หรือ "แอพ" หมายถึง แอปพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ หรือแอปพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถืออื่นๆ ที่Be Creator เป็นเจ้าของที่สามารถดาวน์โหลดได้จาก Application Stores สำหรับอุปกรณ์ในระบบ iOS และ Play Store สำหรับอุปกรณ์ในระบบ Android หรือผู้ให้บริการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาต
 
"เว็บไซต์" หมายถึง เว็บไซต์ของBe Creator สำหรับผู้ให้บริการ [ชื่อที่เป็นBackend] ที่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่[xxx]
 
“คำสั่งซื้อที่ยืนยันแล้ว” หมายถึงคำสั่งซื้อที่ถูกชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 
"นโยบายความเป็นส่วนบุคคล" หมายถึง นโยบายส่วนบุคคลของ Be Creator ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของBe Creator ที่เว็บไซต์
 
“ข้อกำหนดในการให้บริการ" หมายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการของ Be Creator
 
“บริการของเรา” หมายถึง บริการ ข้อมูล เชื่อมต่อผู้ซื้อและผู้ให้บริการและฟังก์ชั่นใด ๆ ที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มของเรา ซึ่งอาจให้บริการโดยบุคคลที่สามคำว่า "บริการของเรา" หมายถึงบริการของเราทั้งหมดโดยรวม
 
"นโยบายของBe Creator " หมายถึง นโยบายดังต่อไปนี้:
 1. นโยบายความเป็นส่วนบุคคล
 2. จรรยาบรรณสำหรับผู้ให้บริการ
 3. แบบฟอร์ม นโยบาย คำประกาศ คู่มือ คำถามที่พบบ่อย (FAQ) หรือข้อตกลงอื่นๆ ทั้งหมดที่ระบุหรือเพิ่มเพิ่มเติมในแต่ละกรณีตามที่มีการอัปเดตเป็นระยะ ๆ 
 
 
“แพคเกจการให้บริการ” หมายถึง แพคเกจการให้บริการของผู้ให้บริการที่จะมีการประกาศไว้บนแพลตฟอร์ม
“ผลิตภัณฑ์” หมายถึง สินค้าหรือบริการใดๆของผู้ซื้อหรือลูกค้า
 
“บริการของผู้ให้บริการ” หรือ “บริการของท่าน” หมายถึง แพคเกจการให้บริการ บริการในการโปรโมต โฆษณา หรือทำหน้าที่เป็นผู้รีวิว ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ที่มีการประกาศและโปรโมตบนเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการอื่นใดที่มีการตกลงในสัญญาการให้บริการ สัญญาจ้าง หรือเงื่อนไขการให้บริการของผู้ให้บริการเพิ่มเติมระหว่างผู้ซื้อและผู้ให้บริการแล้วแต่กรณี           
“เงื่อนไขการให้บริการของผู้ให้บริการ” หมายถึง รายละเอียด เงื่อนไขต่างๆในการให้บริการของผู้ให้บริการแต่ละบริการของแต่ละท่านที่มีการระบุไว้ในแพคเกจการให้บริการ และ/หรือ เงื่อนไขการให้บริการอื่นที่มีประกาศไว้บนแพลตฟอร์ม


2.บัญชีและการลงทะเบียน
การเข้าถึงและใช้งานแพลตฟอร์มของเรา ท่านจะต้องลงทะเบียนเปิดบัญชีสมาชิกบนแพลตฟอร์มของเรา
ท่านต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป (หรืออายุตามที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าเป็นผู้ใหญ่สำหรับในแต่ละประเทศหรือรัฐ) จึงจะสามารถใช้งานและเข้าถึงแพลตฟอร์มของเราได้ หากท่านได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้เยาว์ ท่านต้องได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน เพื่อใช้งาน เข้าถึง และเปิดบัญชีสมาชิกบนแพลตฟอร์มของเรา หากท่านเป็นผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ที่เปิดบัญชีสมาชิก ท่านต้องยอมรับและดำเนินการตามข้อกำหนดการใช้งานในฐานะของผู้เยาว์ดังกล่าว และท่านต้องรับผิดชอบสำหรับการกระทำต่างๆ ของผู้เยาว์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้แพลตฟอร์มและบริการของผู้เยาว์
การใช้งานแพลตฟอร์ม ถือว่าท่านได้รับรองว่าท่านมีคุณสมบัติตามกฎหมายในการใช้และเปิดบัญชีสมาชิกบนแพลตฟอร์มของเรา รับรองว่าข้อมูลที่ท่านมอบให้เราเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และรับรองว่าท่านจะดูแลและปรับปรุงข้อมูลหากมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ความปลอดภัยของบัญชี
ท่านมีสิทธิ์เข้าถึงและควบคุมบัญชีของท่านและอุปกรณ์ทั้งหมดของท่านที่ใช้สำหรับการเข้าถึงแพลตฟอร์มของเราบัญชีของท่านได้รับการคุ้มครองด้วยรหัสผ่านที่ท่านกำหนดถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาบัญชีและรหัสผ่านของท่านให้มีความปลอดภัยและตกลงยอมรับความรับผิดชอบสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของท่าน หากมีการทำรหัสผ่านสูญหายหรือมีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตกับบัญชีของท่าน ท่านสามารถแจ้งให้เราทราบถึงกรณีดังกล่าวเพื่อเราสามารถดำเนินการช่วยเหลือได้เราจะถือว่าการใช้งานหรือกิจกรรมที่ดำเนินการโดยบัญชีของท่านถือเป็นการใช้งานและการดำเนินกิจกรรมที่ถูกต้อง หากไม่มีการแจ้งให้เราทราบ
กรณีที่ไม่มีข้อผิดพลาดจากส่วนของเราเราจะไม่รับผิดชอบหรือชดเชยโดยทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นจากผลของ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานที่ไม่ถูกต้องสำหรับบัญชีของท่าน ไม่ว่าท่านจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดในการดำเนินการตามส่วนนี้ หรือไม่ว่าการใช้งานที่ไม่ถูกต้องจะได้รับการแจ้งให้เราทราบหรือไม่


3.หน้าที่ความรับผิดชอบของท่าน
พันธะหน้าที่ของท่านที่มีต่อBe Creator
ท่านรับรอง รับประกัน และให้คำมั่นตลอดระยะเวลาของข้อตกลงฉบับนี้ว่า: 
 1. ท่านมีสิทธิและอำนาจเต็มที่ในการเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้และปฏิบัติหน้าที่ตามพันธะผูกพันที่ท่านมีภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้
 2. ท่านสามารถปฏิบัติการให้การบริการของผู้ให้บริการ มีอำนาจ และได้รับความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมด ในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้
 3. ท่านอายุอย่างน้อย 18 ปี
 4. การให้บริการของท่านเป็นการให้บริการที่ถูกกฎหมาย และไม่เป็นการละเมิดสิทธิใดๆต่อเรา ลูกค้า รวมถึงบุคคลที่สามและบุคคลภายนอก
 5. ท่านเป็นเจ้าของเนื้อหา(คอนเท้น) หรือมีสิทธิถูกต้องทางกฏหมาย
 6. การดำเนินการให้บริการของท่านจะเป็นกาให้บริการของท่านอย่างสุภาพโดยเนื้อหาการให้บริการของท่านไม่หยาบคาย อนาจาร และ เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยให้บริการด้วยความระมัดระวังและทักษะที่สมเหตุสมผลทั้งปวง ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการจัดหาอุปกรณ์ วัสดุ เครื่องมือ และสิ่งของอื่น ๆ ที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการให้บริการของท่าน
 7. ท่านจะปกป้องและปลดเปลื้อง Be Creator จากหนี้ ความเสียหาย ความสูญเสีย การเรียกร้อง และ ภาระผูกพัน รวมถึงการสูญเสียทางตรงและทางอ้อมใดๆที่เกิดจากการให้บริการของท่านที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อและท่านภายใต้เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ในกรณีที่มีการเรียกร้องใดๆต่อBe Creator ที่เกิดขึ้นจากความเกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ หรือ การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้ผู้ให้บริการจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการเรียกร้องดังกล่าว รวมถึง ค่าดำเนินการในชั้นศาล และค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
 8. ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อ หนี้ ความเสียหาย ความสูญเสีย การเรียกร้อง และ ภาระผูกพัน รวมถึงการสูญเสียทางตรงใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อและท่านภายใต้เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้
 9. ท่านจะปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายที่มีบังคับใช้ทั้งหมดอยู่ทุกเมื่อ และจะแจ้งให้ Be Creator ทราบ หากคุณละเมิดฝ่าฝืนกฎหมายหรือนโยบายใด ๆ
 10. ท่านจะใช้บริการของเราเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และเพื่อวัตถุประสงค์ตามเจตนาของการใช้งานเท่านั้น 
 11. ท่านไม่มีประวัติอาชญากรรมในเขตพื้นที่หรือเขตอำนาจทางกฎหมายใดๆ
 12. ท่านต้องมอบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ให้แก่ เรา โดยทันทีที่เรา ร้องขอ รวมถึงหลักฐานพิสูจน์ตัวตน หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของหรือสิทธิในการใช้ข้อมูลต่างๆ ท่านรับทราบว่าคุณอาจจะต้องถูกตรวจสอบประวัติปูมหลัง ประวัติอาชญากรรม เป็นระยะ ๆ และคุณจะต้องให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบเหล่านี้ตามที่Be Creator กำหนด 
 13. ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารและข้อมูลใด ๆ ที่คุณมอบให้  Be Creator (หรือผู้อื่นมอบให้ในนามของคุณ) จะต้องเป็นเอกสารและข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และไม่ชวนให้เข้าใจผิด อยู่เสมอ
 14. ท่านจะใช้จุดติดต่ออินเทอร์เน็ตและบัญชีข้อมูลเฉพาะที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้
 15. ท่านต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฉ้อฉล การกระทำที่ทำให้เข้าใจผิด หลอกลวง ผิดกฎหมาย หรือเกี่ยวกับอาชญากรรมใด ๆ และ
 16. คุณต้องไม่สร้างความเสียหายหรือหลบเลี่ยงการปฏิบัติการของระบบหรือเครือข่ายที่เหมาะสมใด ๆ ที่เป็นฐานตั้งของบริการ
 17. ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านจะไม่นำเสนอหรือให้บริการของท่านกับผู้ซื้อที่ได้มีการลงทะเบียนกับBe Creator แล้วโดยตรงโดยที่Be Creator ไม่รับทราบ หรือไม่ได้รับความยินยอมจาก Be Creator อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
 
การมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับผู้ซื้อ
 1. การให้บริการของท่านต่อลูกค้าโดยท่าน จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างและผู้ใช้ ซึ่งไม่มี Be Creator เป็นคู่สัญญาร่วมด้วย Be Creator จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการกระทำหรือการละเว้นไม่กระทำการใด ๆ ของผู้ซื้อที่มีความสัมพันธ์กับคุณ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้ ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับพันธะผูกพันหรือความรับผิดชอบใด ๆ ต่อผู้ซื้อหรือบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นจากการที่คุณให้บริการ
 2. แม้ว่าคุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการให้บริการ แต่ Be Creator จะมีสิทธิในการติดต่อเจรจากับข้อร้องเรียนใด ๆ ที่ผู้ซื้อมี ผ่านกระบวนการจัดการดูแลเรื่องร้องเรียนของผู้ซื้อหรือข้อร้องเรียนใด ๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับผู้ซื้อรายใดก็ตาม คุณยินยอมที่จะให้ความร่วมมือในกระบวนการดังกล่าว และเพื่อยื่นร้องเรียนใด ๆ ที่คุณอาจมีผ่านทางแพลตฟอร์มสำหรับผู้ให้บริการฺ Be Creator ขอสงวนสิทธิตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการส่งต่อเรื่องร้องเรียนดังกล่าวใด ๆ ให้ท่านโดยตรง และอาจจะเลือกช่วยเหลือให้การพูดคุยกับผู้ซื้อสะดวกมากขึ้น ท่านยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ เงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ และนโยบายต่าง ๆ ในการดูแลจัดการข้อร้องเรียนของผู้ซื้อดังกล่าว กระบวนการจัดการดูแลเรื่องร้องเรียนของ Be Creator จะไม่กีดกันสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่ไม่อาจถูกละเว้นหรือจำกัดได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้
 
การมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลที่สาม
 1.    ท่านอาจจะมีโอกาสได้เข้าทำการตกลงกับบุคคลที่สามผ่านทางบริการของท่าน การตกลงดังกล่าวใด ๆ จะเป็นการดำเนินการระหว่างคุณและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และ Be Creator จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตกลงดังกล่าว Be Creator ไม่มีการรับรองผู้ให้บริการบุคคลที่สาม แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่จัดหาไว้ให้ผ่านทางบริการ และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Be Creator หรือบริษัทในเครือใด ๆ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือวัสดุใด ๆ เกี่ยวกับหรือที่ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ดังกล่าว
 
 
4.การรองรับการใช้งาน
รุ่นหรือเวอร์ชั่นที่แตกต่างกันของเราเตอร์ เบราว์เซอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ อาจมีเฟิร์มแวร์ หรือ ฮาร์ดแอวร์ หรือ การติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานกับแอปพลิเคชั่นได้ ขณะที่เรายังคงพัฒนาแอปพลิเคชั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์และโมเดลต่างๆ ที่จำหน่ายในตลาด และเบราวเซอร์ทั้งหมดที่สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราไม่รับประกันการรองรับการใช้งานของแอปพลิเคชั่นกับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือหรือฮาร์ดแวร์บางประเภท
 
5.การอนุญาตและข้อจำกัด
 1. Be Creator และผู้ให้อนุญาตที่ถูกต้องจะให้สิทธิ์อนุญาตในการใช้งานและเข้าถึงแอปพลิเคชั่นเพื่อการใช้บริการโดยเป็นสิทธิ์ที่สามารถเพิกถอนได้ ไม่ได้จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ และมีข้อจำกัด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามสัญญาฉบับนี้ สิทธิทั้งหมดที่ไม่มอบให้กับได้รับการสงวนสิทธิ์โดยBe Creator และผู้ให้อนุญาต
 2. ท่านจะต้องไม่ปฏิบัติดังนี้:
 1. อนุญาต ให้สิทธิช่วง จำหน่าย โอนย้าย มอบหมาย เผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ในเชิงพาณิชย์ หรือดำเนินการให้บุคคลที่สามสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชั่นได้
 2. ปรับแต่งหรือทำการดัดแปลงแอปพลิเคชั่น
 3. เลียนแบบแอปพลิเคชั่นบนเซิร์ฟเวอร์หรือ หรือสัญญาณไร้สาย หรืออุปกรณ์อินเทอร์เน็ตอื่นๆ 
 4. เว้นแต่เป็นไปตามขอบเขตข้อจำกัดดังกล่าวที่ถูกระงับภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การรื้อ การใช้โปรแกรมย้อนกลับ การทำวิศวกรรมย้อนกลับ การถอดรหัสลับ หรือความพยายามเพื่อให้ได้มา และการถอดรหัสหรือคัดแยกซอฟต์แวรจากแอปพลิเคชั่นนี้ หรือซอฟต์แวร์หรือบริการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้บนแอปพลิเคชั่นหรือผ่านแอปพลิเคชั่นนี้
 5. ดำเนินการด้วยตัวเอง หรือใช้โปรแกรมอัตโนมัติ หรือสคริปต์ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เว็บสไปเดอร์ เว็บครอวเลอร์ เว็บโรบ็อต เว็บแอ๊นท์ เว็บอินเด็กเซอร์ บ็อต ไวรัส หรือหนอนคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมใดๆ ที่อาจส่งคำสั่งซ้ำหลายครั้งต่อวินาทีไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อจุดประสงค์ดังนี้ 
 1. กีดขวางหรือขัดวางการดำเนินงาน และ/หรือ การทำงานของแอปพลิเคชั่น 
 2. ทำเหมืองข้อมูลหรือทำระบบดึงข้อมูล 
 3. ผลิตซ้ำไม่ว่าด้วยทางใดๆก็ตาม หรือทำการหลบเลี่ยงโครงสร้างระบบนำทาง หรือการนำเสนอของแอปพลิเคชั่นหรือเนื้อหาในแอปพลิเคชั่น
 1. โพสต์ เผยแพร่ หรือผลิตซ้ำด้วยวิธีการต่างๆ กับวัตถุที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์อื่นๆ ที่ไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าโดยเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว
 2. ลบลิขสิทธิ์ ตราสินค้า หรือประกาศกรรมสิทธิ์อื่นๆ ที่ปรากฎบนแอปพลิเคชั่น
 3. ใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อจุดประสงค์ดังนี้: 
 1. ส่งข้อความรบกวน หรือข้อความซ้ำ หรือข้อความที่ไม่ต้องการ 
 2.  ส่งหรือจัดเก็บข้อมูลที่เป็นการล่วงละเมิด อนาจาร ข่มขู่ หมิ่นประมาท ผิดกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิผู้อื่น รวมไปถึงข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อเด็ก หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม 
 3. ส่งข้อมูลที่มีส่วนประกอบของไวรัสซอฟต์แวร์ หนอนคอมพิวเตอร์ ม้าโทรจัน หรือรหัส ไฟล์ สคริปต์ ตัวกลาง หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่เป็นอันตราย 
 4. แทรกแซหรือรบกวนความสมบูรณ์ หรือการทำงานของแอปพลิเคชั่น หรือข้อมูลที่อยู่ในแอปพลิเคชั่น 
 5. พยายามให้ได้มาเพื่อสิทธิ์ในการเข้าถึงแอปพลิเคชั่นหรือซอฟต์แวร์ ระบบ หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
 6. เลียนแบบบุคคล หรือหน่วยงาน หรือบิดเบือนความเกี่ยวข้องของท่านกับบุคคล หรือหน่วยงานอื่นๆ 
 7. มีส่วนร่วมกับการกระทำที่อาจสร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงของเรา หรือทำให้เราเสียชื่อเสียง
 
 
6.เงื่อนไขการให้บริการของท่าน
หลังจากท่านได้รับอนุมัติเปิดบัญชีของท่าน ท่านมีหน้าที่ที่ต้อง
1.ส่งเอกสารที่ยืนยันเกี่ยวกับตัวตนของท่าน
2.ส่งเอกสารหน้า Book บัญชี
 
 
7.เงื่อนไขทางการเงิน
หากมีการใช้และดำเนินการซื้อขายในแพลตฟอร์มของเรา ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องเสนอเงื่อนไขการชำระเงิน ให้แก่ผู้ซื้อ โดการชำระเงินจะดำเนินการผ่านทางออนไลน์ด้วยวิธีการชำระเงินที่ได้รับการยอมรับตามที่ระบุในแพลตฟอร์มของเรามาที่เรา และท่านจะได้รับชำระเงินค่าบริการของท่าน
เราสงวนสิทธิ์ดังต่อไปนี้
(i)การเปลี่ยนวิธีการชำระเงินที่ให้บริการในแพลตฟอร์มของเราได้ทุกเวลา(ii)มอบหมายให้บุคคลที่สามรับผิดชอบวิธีการชำระเงินในทุกรูปแบบในแพลตฟอร์มของเราท่านสามารถรับทราบข้อมูลของผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังกล่าว(ต่อจากนี้เรียกว่า"TPSP")หรือสามารถตรวจสอบได้ระหว่างที่ท่านส่งคำสั่งซื้อหรือระหว่างการเลือกวิธีการชำระเงิน
โดยการที่ท่านเลือกวิธีการชำระเงิน ถือว่าท่านเข้าใจและยอมรับในข้อตกลงต่อไปนี้:
 • ท่านจะต้องมอบข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร หรือข้อมูลบัตรเครดิต ให้กับเราเพื่อให้เราสามารถจัดส่งค่าบริการ
 • ถือว่าท่านได้ศึกษาและยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการของ TPSP รวมไปถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนบุคคล การเก็บความลับ และการดำเนินการข้อมูลของท่าน
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของท่าน เว้นแต่ระบุไว้เป็นอื่น
 
 
 
8.การคุ้มครองข้อมูล
ในระหว่างการลงทะเบียนและการใช้งานแพลตฟอร์มของเรา ท่านอาจจะต้องจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ประกอบไปด้วย ชื่อ อีเมล หมายเลขติดต่อ ที่อยู่ และข้อมูลสำหรับวิธีการชำระเงินที่เลือกใช้ของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองโดยเรา ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของเราตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั้งหมดที่บังคับใช้กับเราข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลและนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของเราสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์
 
ท่านตกลงและให้ความยินยอมแก่Be Creator ในการใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ในXXXซึ่งอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ
 
หากท่านได้รับสิทธิให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการของเราหรือบริการของท่าน ท่านตกลงที่จะประมวลผลข้อมูลตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ นโยบาย (รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว) และคำสั่งของ​ Be Creator ที่มีบังคับใช้ ในการใช้บริการ ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ซื้อบางอย่างได้ โดยไม่มีการจำกัด ท่านตกลงว่าเมื่อท่านใช้ข้อมูลของผู้ซื้อดังกล่าว จะมีการจำกัดการใช้งานอย่างเคร่งครัดตามความจำเป็นในการให้บริการของท่านตามข้อตกลงฉบับนี้ โดยที่ไม่มีข้อจำกัด คุณจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้ให้ปลอดภัย และต้องไม่แบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้กับบุคคลอื่นใด ๆ หรือเก็บรักษาสำเนาข้อมูลของผู้ใช้ไว้ หรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 
9.การยกเลิกการให้บริการของท่าน
 1. ผู้ซื้อจะตกลงซื้อการบริการของท่านตามแต่ละงานที่ท่านยอมรับ ท่านยอมรับว่าการทอดทิ้งหรือการโอนงานที่ท่านได้ยอมรับไปแล้วจะทำให้เกิดประสบการณ์การบริการที่ไม่ดีกับผู้ซื้อ และมีผลกระทบที่ไม่ดีต่อชื่อเสียงและชื่อแบรนด์ของBe Creator
 2. หากท่านไม่สามารดำเนินการให้บริการที่ท่านยอมรับได้ กรุณาแจ้งBe Creator ทราบเพื่อดำเนินการยกเลิก การยกเลิกโดยที่ไม่มีเห็นผลที่เหมาะสม หรือเป็นการปฏิเสธงานที่ยอมรับมาแล้วโดยขาดการไต่ตรองนั้นอาจจะทำให้ท่านได้รับการพิจารณาระงับการเข้าใช้บริการบนแพลตฟอร์มชั่วคราว
 
10.การร้องเรียน
การร้องเรียนระหว่างท่านและผู้ซื้อจะต้องยื่นเรื่องผ่านBe Creatorโดยตรง กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของBe Creatorหรือการร้องเรียนใดๆ ที่ท่านอาจมีเกี่ยวกับผู้ซื้อใดๆ ท่านตกลงที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับกระบวนการดังกล่าว
กระบวนการจัดการดูแลเรื่องร้องเรียนของBe Creaor จะไม่กีดกันสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่ไม่อาจถูกละเว้นหรือจำกัดได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้
 

11.อุปกรณ์มือถือของคุณ
 1. สิทธิของคุณในการเข้าถึงแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับจะเป็นการใช้งานผ่านอุปกรณ์มือถือ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองให้แน่ใจว่าคุณได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง สำหรับอุปกรณ์มือถือของคุณ  Be Creator จะไม่รับผิดชอบหากคุณไม่มีอุปกรณ์มือถือที่เข้ากันได้ หรือหากคุณไม่มีซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด สำหรับอุปกรณ์มือถือของคุณ 
 2. คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการจัดหาและใช้อุปกรณ์มือถือ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การซื้ออุปกรณ์มือถือดังกล่าว
 3. คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการมีอินเทอร์เน็ตและแผนมือถือที่เหมาะสม และสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมของคุณ เช่น ค่าโทรศัพท์ SMS และข้อมูลอินเทอร์เน็ต คุณรับทราบว่าการที่คุณใช้บริการ อาจจะทำให้เกิดการใช้ข้อมูลจำนวนมาก และคุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานดังกล่าวและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกัน
 4. หากอุปกรณ์มือถือสูญหาย ถูกขโมย เสีย และ/หรือไม่อยู่ในความครอบครองของคุณอีกต่อไป และเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ข้อมูลบัญชีของคุณมีความเสี่ยงที่จะถูกผู้อื่นเห็น หรือมีโอกาสส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายและ/หรือการเยียวยาของBe Creator คุณต้องแจ้งให้ Be Creator ทราบโดยทันทีและปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีที่ Be Creatorแจ้ง 
 5. คุณสามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้ทางอุปกรณ์มือถือซึ่งใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้กับ Be Creator ในระหว่างการลงทะเบียนบัญชี คุณต้องไม่ให้ยืม ปล่อยเช่า หรือถ่ายโอนอุปกรณ์มือถือไปให้บุคคลอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงบัญชีของคุณ หากยังไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากBe Creator ล่วงหน้า 
 
12.การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น
เพื่อความสะดวกของท่าน เราอาจบรรจุลิงก์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม เราไม่มีการควบคุมและไม่รับผิดชอบสำหรับนโยบายความเป็นส่วนบุคคล เนื้อหา หรือการปฏิบัติของเว็บไซต์หรือการบริการของบุคคลที่สาม ท่านรับทราบและตกลงว่าเราจะไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือทางอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดขึ้น หรือได้รับการกล่าวหาว่าเกิดขึ้น หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ หรือความเชื่อมั่นในเนื้อหา สินค้า หรือการบริการดังกล่าวที่ปรากฎ หรือผ่านเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว เราขอแนะนำให้ท่านศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนบุคคลหรือเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ท่านได้เยี่ยมชม
 
 
13.การรับประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย และภาระความรับผิด
การชดใช้ค่าเสียหาย
1.ท่านจะต้องปกป้อง ป้องกัน และชดใช้ให้แก่ Be Creator ผู้ออกใบอนุญาต และ บริษัท รวมถึง บริษัทในเครือของผู้ซื้อ และผู้ซื้อแต่ละท่าน ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการบริษัท สมาชิก พนักงาน และตัวแทนขององค์กรหรือบุคคลที่กล่าวหา จากและต่อข้อเรียกร้อง ต้นทุน ความเสียหาย ความสูญเสีย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทนายความ) อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ: 
 • การที่คุณฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ นโยบาย หรือกฎหมายที่มีบังคับใช้
 • การให้บริการของท่าน
 • การใช้บริการโดยท่านหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของท่าน
2.ภาษีและภาระรับผิดชอบด้านภาษี อากร ภาษีเรียกเก็บ การเรียกร้อง และบทลงโทษใดๆที่ท่าน และ/หรือ Be Creator ต้องรับผิดชอบ อันเนื่องมาจากเงินได้ของคุณมีที่มาจากการให้บริการของท่าน หรือจากการที่ท่านไม่ได้ปฏิบัติตามพันธะผูกพันทางภาษีของท่าน และ
3.ข้อเรียกร้องใด ๆ ที่ยืนยันว่าคุณเป็นพนักงาน ผู้ทำงาน ตัวแทน หรือผู้แทนของ Be Creator หรือหากมีการพิจารณาแล้วว่าคุณเป็นพนักงาน ผู้ทำงาน ตัวแทน หรือผู้แทนของ Be Creator ข้อเรียกร้องใด ๆ โดยบุคคล นิติบุคคล หน่วยงานที่มีอำนาจควบคุมทางกฎหมาย หรือหน่วยงานราชการ ตามความสำคัญที่สื่อนัยถึงการจ้างงาน ผู้ทำงาน ตัวแทน หรือผู้แทน รวมถึงในแง่ของการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองหลังเกษียณ ค่าแรง ภาษีอากร เงินหัก ณ ที่จ่าย การจ่ายเงินสมทบและเบี้ยประกันสังคมการจ่ายเงินสมทบกองทุนการออมภาคบังคับของรัฐบาล และการจ่ายเงินที่เทียบเท่าหรือคล้ายกัน หรือความรับผิดในเขตอำนาจทางกฎหมายใด ๆ และสำหรับวัตถุประสงค์นี้ Be Creator จะมีสิทธิ์หักลบยอดเงินใดก็ตามจากค่าบริการของท่านหรือเรียกเก็บเพิ่มเติมจากท่านได้

หลักพื้นฐานของการให้บริการของเรา
 1. การให้บริการจะเป็นไปตาม "ลักษณะที่เป็น" และ "ตามที่มี" ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้ Be Creator ขอปฏิเสธการรับรองและการรับประกันทั้งปวง ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือโดยข้อกฎหมาย เว้นแต่จะมีระบุถึงอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ การปฏิเสธจะรวมถึงการรับประกันใด ๆ ถึงอรรถประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความพร้อมสมบูรณ์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน การใช้ทักษะระมัดระวังที่สมเหตุสมผล และการไม่ละเมิดสิทธิ 
 2. ไม่จำกัดเพียงแต่ข้อกำหนดที่ 1ทาง  Be Creator ไม่ขอให้การรับรอง การรับประกัน หรือการการันตีเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องตามกรอบเวลาที่เหมาะสม คุณภาพ ความเหมาะสม หรือความพร้อมใช้งานของบริการ หรือบริการดังกล่าวจะปราศจากการหยุดชะงักหรือข้อผิดพลาด หรือจะมีการปฏิบัติการร่วมกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบ หรือข้อมูลอื่นใด หรือข้อมูลใด ๆ จะถูกต้องหรือน่าเชื่อถือ be Creator ไม่รับประกันถึงคุณภาพ ความเหมาะสม ความปลอดภัย หรือความสามารถของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม Be Creator ไม่รับประกันว่าจะมีจำนวนการร้องขอใช้บริการของท่านขั้นต่ำในระดับและปริมาณใดก็ตาม หรือการันตีค่าบริการของผู้ให้บริการขั้นต่ำใด ๆ ต่อท่าน รวมไปถึงการไม่รับประกันของการไม่ฝ่าฝืนสิทธิ์ของบุคคลที่สาม บริการอาจจะถูกจำกัด เกิดการล่าช้า และมีปัญหาอื่น ๆ จากการใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์ของท่านหรือผู้ซื้อที่เกิดความผิดพลาด ไม่เชื่อมต่อ อยู่นอกขอบเขต ปิดเครื่อง หรือไม่ทำงาน Be Creator จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า การไม่สามารถให้บริการของท่าน ความเสียหาย หรือความสูญเสีย อันมีสาเหตุมาจากปัญหาดังกล่าว Be Creator จะดำเนินการตามความเหมาะสมในการรักษาให้แพลตฟอร์ม และ/หรือ บริการของเราอยู่ในสภาพที่ดำเนินงานได้ อย่างไรก็ตาม ความยากทางเทคนิคบางอย่าง การบำรุงรักษาหรือการทดสอบ หรือการปรับปรุงที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายและข้อบังคับ อาจมีผลทำให้เกิดข้อขัดข้องชั่วคราวเป็นครั้งคราวB e Creator สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือระงับการดำเนินงานและฟีเจอร์ชั่วคราวหรือถาวรโดยมีการแจ้งให้ทราบตามความเป็นไปได้
 3.  ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดรวมสูงสุดของ Be Creator อันเกิดจากและสัมพันธ์กับบริการของเราและ/หรือข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าจะในทางสัญญา การละเมิด การฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออื่น ๆ จะไม่เกินไปกว่าค่าธรรมเนียมบริการที่จ่ายให้แก่ Be Creator ในช่วงเวลาหก (6) เดือนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เรียกร้อง
 4. 4.ท่านต้องแจ้งข้อเรียกร้องใด ๆ ที่ท่านมีต่อ Be Creator ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับบริการหรือข้อตกลงฉบับนี้ให้ Be Creator รับทราบภายในหนึ่งปีหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเหตุของข้อเรียกร้องดังกล่าว หากไม่แล้ว (ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้) จะถือว่าคุณสละซึ่งสิทธิและการเยียวยาใด ๆ ที่คุณพึงมีในข้อเรียกร้องดังกล่าว

 
ข้อยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิด
 1. ไม่มีเนื้อหาใดในข้อตกลงฉบับนี้ที่จะจำกัดหรือละเว้นความรับผิดชอบคู่สัญญา อันมีสาเหตุมาจากความประมาทเลินเล่อ หรือสำหรับการฉ้อฉลหรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่อาจจำกัดหรือละเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้
 2. ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไว้Be Creator จะไม่รับผิดชอบต่อ:
 • ความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นทางอ้อม เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ เป็นกรณีพิเศษ เป็นแบบอย่าง เป็นไปเพื่อการลงโทษ หรือเป็นผลสืบเนื่อง
 • การสูญเสียการใช้งาน ผลกำไร ข้อมูล ธุรกิจ ค่าความนิยม สัญญา หรือโอกาส และอันเกิดขึ้นจาก เกี่ยวข้องกับ หรือมิฉะนั้นมีส่วนสัมพันธ์กับบริการหรือข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าจะในทางสัญญา การละเมิด การฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออื่น ๆ  

14.ความสัมพันธ์ของท่านกับBe Creator
 1. เว้นแต่ท่านจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ให้บริการถาวรของเรา ความสัมพันธ์ของท่านกับBe Creatorอยู่ในลักษณะของการเป็นผู้รับจ้างอิสระ คุณยินยอมอย่างชัดแจ้งว่า: (ก) ข้อตกลงฉบับนี้ไม่ใช่ข้อตกลงการจ้างงาน และไม่ได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ด้านการจ้างงาน (รวมถึงจากมุมมองของกฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษี หรือกฎหมายประกันสังคม) ระหว่าง เราและท่าน และไม่ส่งผลให้คุณได้รับการว่าจ้างจากBe Creator ในฐานะผู้ทำงานหรือถือว่าเป็นผู้ทำงาน และ (ข) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะการเป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน หรือตัวแทน ระหว่าง Be Creator และท่าน คุณไม่มีอำนาจในการผูกพันBe Creatorและท่านจะไม่ยึดถือว่าตนเองเป็นพนักงาน ตัวแทน ผู้ทำงาน หรือผู้แทนของBe Creator
 2. คุณรับทราบว่าBe Creatorไม่ได้และจะไม่แสวงหาช่องทางในการใช้สิทธิทั่วไปใด ๆ ในการควบคุมท่านและกิจกรรมของท่าน ท่านมีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการยอมรับ ปฏิเสธ หรือยกเลิกคำร้องขอใด ๆ สำหรับการให้บริการของท่านผ่านทางแพลตฟอร์มของเรา และในการพิจารณาว่าท่านต้องการจะใช้บริการเป็นเวลาเท่าใด หากท่านไม่ประสงค์จะใช้บริการอีกต่อไป ท่านสามารถเลือกยุติการดำเนินการได้ทุกเมื่อ ท่านมีอำนาจโดยสมบูรณ์ว่าจะใช้บริการของเราหรือไม่ นอกจากนี้ ท่านยังมีอิสระตามอำนาจที่สมบูรณ์ของท่านในการเข้าร่วมในอาชีพหรือธุรกิจใด ๆ ที่ท่านเลือก
 3. โดยไม่ว่าข้อ1 หรือ ข้อ2 กำหนดไว้ว่าอย่างไรหากเราพบว่าท่านป็นพนักงาน ตัวแทน ผู้ทำงาน หรือผู้แทนของBe Creator  ตามกำหนดบังคับของกฎหมายที่มีบังคับใช้ จะหมายความว่า คุณยินยอมให้การจ่ายเงินใด ๆ แก่คุณจะถือว่ารวมถึง: (ก) เงินสมทบกองทุนสำรองหลังเกษียณ (ข) เงินสมทบและเบี้ยประกันสังคมและประกันภัย เงินสมทบและเบี้ยประกันกัยสำหรับพนักงาน เงินสมทบกองทุนการออมภาคบังคับของรัฐบาล และเงินสมทบที่เทียบเท่ากัน และ (ค) จำนวนเงินที่เทียบเท่ากับค่าภาษีทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ภาษีเงินได้) ที่ท่านเป็นผู้จ่ายสำหรับการจ่ายเงินเหล่านี้ และ (ง) การจ่ายเงินหรือความรับผิดที่เทียบเท่าหรือคล้ายกันในเขตอำนาจทางกฎหมายใด ๆ โดยที่ในแต่ละกรณีนั้นBe Creator อาจจะต้องจ่ายเงินตามข้อบัญญัติที่บังคับไว้ของกฎหมายที่มีบังคับใช้
 4. เพิ่มเติมจากข้อ3หากท่านถูกพิจารณาว่าเป็นลูกจ้างพนักงานตัวแทนผู้ปฏิบัติงานหรือตัวแทนของBe Creator ท่านจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตามที่ท่านตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรในสัญญาการจ้างงานและ/หรือข้อตกลงการจ้างงานระหว่างท่านกับBe Creator สำหรับผู้ให้บริการแบบถาวร อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรกับBe Creator  ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างบทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และสัญญาการจ้างงานและ/หรือข้อตกลงการจ้างงานระหว่างท่านกับBe Creatorสำหรับผู้ให้บริการแบบถาวร บทบัญญัติที่ระบุไว้ในสัญญาการจ้างงานและ/หรือข้อตกลงการจ้างงานระหว่างท่านกับBe Creatorสำหรับผู้ให้บริการแบบถาวร จะมีผลบังคับเหนือขอบเขตของความไม่สอดคล้องดังกล่าว
 
15.ระยะเวลาและการบอกเลิก
1. ข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการบอกเลิกตามเงื่อนไขในข้อตกลง
2. Be Creator สามารถบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้:
2.1     ได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เมื่อแจ้งให้ท่านทราบ
2.2     ได้ทันที ไม่ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบหรือไม่ก็ตาม หากคุณฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ โดยจะไม่กระทบต่อสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ ของ Be Creator ได้ทันที ไม่ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบหรือไม่ก็ตาม หากคุณฝ่าฝืนข้อตกลงอื่นใดที่มีกับ Be Creator
 3. ท่านจะไม่มีพันธะผูกพันในการใช้บริการอีกต่อไปและอาจจะยุติการใช้งานได้ทุกเมื่อ ตามบทบาทหน้าที่และดุลยพินิจของท่านโดยการยกเลิกบัญชีของท่านและลบแอปพลิเคชันออกจากอุปกรณ์มือถือของท่านโดยถาวร ซึ่งจะเป็นการระงับใช้งานแอปพลิเคชันของท่าน ข้อตกลงฉบับนี้จะได้รับการบอกเลิกโดยอัตโนมัติ เมื่อท่านลบแอปพลิเคชันออกจากอุปกรณ์มือถือของท่านโดยถาวรหรือถ้าบัญชีของท่านถูกปิดลง
4  เมื่อมีการบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้หรือเมื่อข้อตกลงฉบับนี้หมดอายุด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณจะต้อง:
4.1     ลบและถอนแอปพลิเคชันออกจากอุปกรณ์มือถือของท่านให้หมดโดยทันที
4.2     หยุดใช้บริการโดยทันที
4.3     ชำระเงินใด ๆ ที่คงค้างต่อ Be Creator  (ซึ่งจะถือว่าครบกำหนดโดยทันทีและต้องจ่ายเมื่อมีการบอกเลิกหรือหมดอายุ) โดยทันที (ภายในสามวันในทุกกรณี) (และด้วยวัตถุประสงค์นี้ Be Creator จะมีสิทธิ์หักลบยอดเงินที่เกี่ยวข้องจากค่าบริการของท่าน)5     คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่มีพันธะผูกพันหรือสิทธิเพิ่มเติมภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ หลังจากที่ข้อตกลงถูกบอกเลิกหรือหมดอายุ โดยกรณีนี้จะไม่กระทบต่อพันธะผูกพันหรือสิทธิใด ๆ ที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีอยู่เดิม ณ เวลาที่มีการบอกเลิก เว้นแต่จะมีกำหนดไว้ ของข้อตกลงฉบับนี้ และข้อกำหนดอื่นใดที่มีเจตนาหรือลักษณะอย่างชัดแจ้งว่าให้คงอยู่ต่อไปจะมีผลบังคับใช้ต่อไปหลังข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลง
 
16. สิทธิทรัพยสินทางปัญญา
Be Creator และผู้ให้อนุญาตจะถือครองสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ รวมไปถึงสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง บริการของเราและข้อเสนอแนะ แนวคิด คำร้องขอในการปรับปรุง คำติชม การแนะนำ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านมอบให้กับเรา หรือฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการภายในแอปพลิเคชั่น หรือตามส่วนที่เพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไข ฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นสัญญาการซื้อขาย และไม่ได้มีส่วนใดบ่งชี้ถึงท่านในการมอบสิทธิการเป็นเจ้าของในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการ แอปพลิเคชั่น หรือสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของBe Creatorและ/หรือ ผู้ให้อนุญาต ชื่อของBe Creatorโลก้ของBe Creator บริการ แอปพลิเคชั่น โลโก้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา และชื่อผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนร่วมกับแอปพลิเคชั่น ถือเป็นเครื่องหมายการค้าของBe Creator หรือบุคคลที่สาม และจะไม่มีการมอบสิทธิ์หรือการอนุญาตเพื่อให้ใช้งาน คำนิยามของคำว่าแอปพลิเคชั่น ณ ที่นี้ จะรวมถึงองค์ประกอบ กระบวนการ และงานออกแบบภายในแอปพลิเคชั่นทั้งหมด
 
17. ภาษี
 1. ท่านยอมรับว่าสัญญาฉบับนี้เป็นไปตามภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่กำหนดตามกฎหมายที่บังคับใช้เป็นครั้งคราว ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและดำเนินตามขั้นตอนที่บังคับเพื่อให้สิทธิ์ ช่วยเหลือ และ/หรือ ปกป้องBe Creatorในการเรียกร้อง หรือตรวจสอบเครดิตภาษี, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ส่วนลดภาษี หรือการขอเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่ชำระหรือต้องชำระสำหรับการให้บริการ
 2. ท่านจะต้องรับผิดชอบสำหรับการชำระภาษีและค่าสินไหมตามกฎหมายที่ต้องชำระในสัดส่วนที่ท่านต้องชำระภายใต้หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้

 
 
18.เหตุสุดวิสัย
เราจะไม่รับผิดชอบต่อ หรือจะไม่ถือว่าเราผิดสัญญาโดยเหตุผลของความผิดพลาดหรือความล่าช้าในการดำเนินงานตามข้อผูกพันในที่นี้ใดๆ หากข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าเกิดขึ้นจากสิ่งที่อยู่นอกเหนือความควบคุม(รวมถึงการกระทำของพระเจ้า))
 

19. ข้อพิพาท

 1.  ข้อตกลงฉบับนี้ (รวมถึงข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้) (รวมถึงข้อกล่าวหาในการฝ่าฝืน หรือข้อโต้แย้งต่อความสมบูรณ์หรือความสามารถในการบังคับใช้ของข้อตกลงฉบับนี้หรือข้อกำหนดใด ๆ ในข้อตกลง)) จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
 2. ข้อพิพาทใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ จะได้รับการตัดสินชี้ขาดโดยศาลไทย 
 
 
20.การเปลี่ยนแปลง การมอบหมาย และการเป็นโมฆะบางส่วน
เราอาจปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงผ่านทางแพลตฟอร์มของเรา การใช้งานแพลตฟอร์มของเราอย่างต่อเนื่อง ถือว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อข้อกำหนดการใช้งาน
หากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าวถูกพบว่าไม่ถูกต้องเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยกรณีใดๆการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะกลายเป็นโมฆะบางส่วนและไม่ได้มีผลกระทบเปลี่ยนแปลงต่อการบังคับใช้ในเงื่อนไขส่วนที่มีผลบังคับใช้ที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป                               
เราอาจกำหนดหรือโอนข้อตกลงระหว่างเรากับท่าน รวมไปถึงสิทธิ์และข้อผูกมัดที่มีส่วนเกี่ยวข้องของเราได้ทุกเมื่อ และท่านตกลงที่จะร่วมดำเนินการกับเราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดหรือการโอนดังกล่าว
 

21. ทั่วไป
 1. Be Creator จะไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าหรือการไม่สามารถปฏิบัติงานได้ใด ๆ อันเป็นผลมาจากสาเหตุที่เกินกว่า Be Creator จะควบคุมได้อย่างสมเหตุสมผล 
 2. ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม คุณจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับให้ผู้ใดก็ตามทราบเกี่ยวกับธุรกิจ กิจการ ลูกค้า ผู้รับบริการ หรือซัพพลายเออร์ของ Be Creator
 3. Be Creator อาจจะแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของบริษัท Be Creator จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในการแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญใด ๆ ของข้อตกลง อย่างไรก็ตาม คุณตกลงว่าคุณจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อตกลงอยู่เป็นประจำ และหากคุณใช้บริการต่อไปจะหมายความว่าคุณยอมรับในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ การเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ จะไม่มีผลผูกพันต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เว้นแต่จะทำเป็นหนังสือโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
 4. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายสามารถใช้สิทธิของตนภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ได้บ่อยครั้งเท่าที่จำเป็น โดยสิทธิที่มีจะเป็นสิทธิแบบทบยอดและไม่ใช่สิทธิหรือการเยียวยาเฉพาะที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย และสามารถสละสิทธิได้เฉพาะเมื่อทำเป็นหนังสืออย่างเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ความล่าช้าในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิใด ๆ จะไม่ถือว่าเป็นการสละซึ่งสิทธิดังกล่าว
 5. ข้อตกลงฉบับนี้ก่อให้เกิดข้อตกลงและความเข้าใจเบ็ดเสร็จของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เกี่ยวกับสาระสำคัญของข้อตกลงฉบับนี้ และจะใช้แทนที่ข้อตกลงหรือความเข้าใจก่อนหน้าใด ๆ ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับสาระสำคัญดังกล่าว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายขอละเว้นเงื่อนไขโดยนัยทั้งปวงในข้อเท็จจริงด้วยเช่นกัน ในการเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ได้อาศัยข้อความ การรับรอง การรับประกัน ความเข้าใจ การดำเนินการ คำสัญญา หรือการให้คำมั่นของบุคคลอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงฉบับนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายขอสละซึ่งการเรียกร้อง สิทธิ และการเยียวยาทั้งปวง โดยจะไม่มีการเพิกถอนและไม่มีเงื่อนไขกำกับสำหรับข้อกำหนดนี้ซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด ๆ ที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้า ไม่มีเนื้อหาใดในข้อตกลงฉบับนี้ที่จะละเว้นความรับผิดชอบต่อการฉ้อฉลหรือความรับผิดอื่น ๆ ที่ไม่อาจจำกัดหรือละเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้ 
 6. ท่านต้องไม่โอนมอบสิทธิ ให้ใบอนุญาตช่วง ถ่ายโอน จ้างช่วง หรือกำจัดสิทธิหรือพันธะผูกพันใด ๆ ของคุณภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ หากยังไม่ได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากBe Creator โดยการเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้และตราบเท่าที่คุณยังคงใช้แอปพลิเคชันต่อไป คุณตกลงยินยอมให้ Be Creator โอนมอบสิทธิ ให้ใบอนุญาตช่วง ถ่ายโอน จ้างช่วง หรือกำจัดสิทธิหรือพันธะผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่บุคคลภายนอกได้ทุกเมื่อ และหากกฎหมายที่มีบังคับใช้กำหนดไว้ Be Creator จะแจ้งให้คุณทราบถึงการโอนมอบสิทธิ ให้ใบอนุญาตช่วง ถ่ายโอน จ้างช่วง หรือกำจัดสิทธิหรือพันธะผูกพันใด ๆ นั้น 
 7. หากศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามกฎหมายที่มีบังคับใช้แล้วว่า ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงฉบับนี้ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือบังคับใช้ไม่ได้ ส่วนที่เหลือของข้อตกลงฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ และเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้รับการทดแทนด้วยข้อกำหนดที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และบังคับใช้ได้ และจะมีผลบังคับใช้ที่เทียบเท่ากับส่วนที่ถูกเปลี่ยนทดแทนในข้อตกลงฉบับนี้ตามขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้
 8. บุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาของข้อตกลงฉบับนี้ จะไม่มีสิทธิในการใช้หรือบังคับใช้เงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้
 9. Be Creator อาจจะแจ้งให้คุณทราบด้วยการประกาศแจ้งทั่วไปที่เผยแพร่บนแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ หรืออาจจะเป็นการแจ้งผ่านทางบริการ เว็บไซต์ นโยบาย หรือส่งข้อมูลไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณกำหนดไว้ในบัญชีของคุณ บ  การแจ้งข่าวดังกล่าวจะถือว่าเสร็จสิ้นหลังจากมีการส่งอีเมลหรือการโพสต์เป็นเวลา 48 ชั่วโมง (หากเป็นการส่งจดหมายลงทะเบียนหรือไปรษณีย์) หรือเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (หากเป็นการส่งทางอีเมล) ท่านอาจแจ้งข่าวให้ Be Creator  (การแจ้งดังกล่าวจะถือว่าเสร็จสิ้นเมื่อBe Creator ได้รับ) โดยจดหมายที่ส่งโดยบริการขนส่งหรือจดหมายลงทะเบียน หรือทางจดหมายอิเล็กโทรนิกส์ให้กับ Be Creator ตามข้อมูลติดต่อที่ระบุด้านล่างนี้ :

  เรียน : กรรมการผู้จัดการ
  ที่อยู่  : 148/11 ซอย เอกชัย76 แยก 2-5 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
  อีเมล : [email protected]

  หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวข้อกำหนดการให้บริการ ท่านสามารถติดต่อเราได้ดังนี้:
  อีเมล: [email protected]